DATC bán tài sản tại ba doanh nghiệp

Theo đó, DATC sẽ tiến hành bán vốn góp cổ phần kèm theo nợ phải thu tại: 944.500 cổ phần và 40.588.186.331 đồng nợ phải thu tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang. Giá khởi điểm là 19,8 tỷ đồng;

Tại Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long, DATC bán 540.000 cổ phần và 21.927.501.195 đồng nợ phải thu. Giá khởi điểm là 6,3 tỷ đồng;

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây đắp công trình đường thủy 2, số của cải DATC bán là 540.000 cổ phần, 4.867.321.658 đồng nợ phải thu. Giá khởi điểm là 2,4 tỷ đồng.

Chất lượng và tình trạng pháp lý của của cải đấu giá được kiểm tra cụ thể tại các chứng thư giám định giá số 73/2017/CTTĐG/CPAHANOI ngày 5/6/2017; số 71/2017/CTTĐG/CPAHANOI ngày 5/6/2017; số 68/2017/CTTĐG/CPAHANOI ngày 6/6/2017được lưu trữ tại trụ sở DATC.

Tiêu chí tuyển lựa doanh nghiệp đấu giá được DATC đưa ra là các doanh nghiệp tham dự phải bảo đảm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại của cải đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của doanh nghiệp đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá của cải tồn đọng của quốc gia (liệt kê các giao kèo thực hành trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành.

Về thù lao phục vụ đấu giá, tổn phí đấu giá của cải thích hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định sườn thù lao phục vụ đấu giá của cải và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính trong hoạt động đấu giá của cải; Có tên trong danh sách các doanh nghiệp đấu giá của cải do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp ban bố;

Các tiêu chí khác thích hợp với của cải đấu giá của DATC: Ký giao kèo Mua bán của cải đấu giá 3 bên, kết hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận của cải đấu giá cho đối tượng mua hàng.

Thời gian nộp giấy tờ bắt đầy từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017, tại Công ty TNHH Mua bán nợ vn, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

PV.